Egzaminy zawodowe


 

Niezbędnik zawodowca i maturzysty

Ciekawe linki
 

men.gov.pl
cke.edu.pl
oke.wroc.pl
egzaminzawodowy.info
technik-informatyk.com
egzamin-zawodowy.edu.pl
wikipedia.pl
wsip.pl
helion.pl
migra.pl
mikom.pwn.pl
matura.onet.pl
 

 EGZAMINY ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 

 • Egzamin jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ogłaszanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we  Wrocławiu.

 • Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

 • Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

 • Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

 • Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 40 zadań sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie. Część ta może odbywać się tradycyjnie - na papierze lub elektronicznie. W tym ostatnim przypadku zdający otrzymuje natychmiast wynik egzaminu.

 • Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

 • Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 60 minut. Dla zdających z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 • Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu.

 • Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z etapu pisemnego co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

  • z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 • Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

 • W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 • Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

Etap pisemny
Zdający powinien stawić się z dokumentem tożsamości (dokument ze zdjęciem i numerem PESEL) oraz czarno piszącym długopisem.
 

Etap praktyczny
Na egzamin należy się zgłosić minimum 30 minut przed egzaminem w odpowiednim ubraniu roboczym.

UWAGA:
Na egzamin NIE WOLNO wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i multimedialnych.
 

UWAGA:
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej na etap praktyczny egzaminu przynoszą świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej.

 

Informacje o egzaminach zawodowych